Barion Pixel
Menu
Kosár

Adatvédelmi szabályzat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
Egyéni Vállalkozó
 
 
 
 
 
 
 
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
 
 
 
 
 
 
 
2023.
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Jelen Tájékoztató Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó (2151 Fót, Erdélyi utca 5., nyilvántartási száma:
56813159, adószáma: 71679932-1-33, KSH számjele: 71679932-4791-231-13.) / továbbiakban: Fanó
Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó / adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) továbbá a 2019.
évi XXXIV. törvénynek való megfelelés céljából.
 
I.
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
1. § Bevezetés
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét a megfelelő
belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden
körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETÉNEK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) továbbá az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
 
2. § A Tájékoztató célja
 
A Tájékoztató célja azon belső szabályok megállapítása, amelyek biztosítják, hogy Fanó Magdolna
Ilona Egyéni Vállalkozó adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet és az Infotv.
rendelkezéseinek.
 
3. § A Tájékoztató hatálya
 
E Tájékoztató hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Fanó Magdolna Ilona
Egyéni Vállalkozó általi kezelésére terjed ki.
 
Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat jelen Tájékoztató
alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
 
A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre,
illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak
létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó
adatokat.
 
4. § Fogalom meghatározások
 
Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény tartalmazza.
 
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1./ „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
2./ „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
3./ „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
4./ „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5./ „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg,
hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az
ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez
ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6./ „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7./ „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8./ „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9./ „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
10./ „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11./ „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
12./ „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
13./ „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett
természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
14./ „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15./ „elektronikus kereskedelmi szolgáltatás”: olyan információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó
dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható
természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru)
üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
16./ „elektronikus út”: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző
vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.
17./ „információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: elektronikus úton, távollevők
részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás
igénybe vevője egyedileg fér hozzá;
18./ „Magyarország területéről nyújtott szolgáltatás”: Magyarország területén lévő
székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő
szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás.
 
5. § Alkalmazandó főbb jogszabályok
 
A Parlament és a Tanács, természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2000 évi C. törvény a számvitelről
 
II.
 
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
 
6. § Az érintett jogai
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz
hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk)
 
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk)
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok
valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben
meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
 
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a vonatkozó és Fanó Magdolna Ilona
Egyéni Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
 
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges alapuló kezelése ellen vagy f) pontján az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – alapuló kezelése ellen.
 
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(Rendelet 21. cikk)
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
 
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.
cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető
jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos
intézkedés egy demokratikus társadalomban pl. nemzetbiztonság, honvédelem, közbiztonság,
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni
védelmet és e veszélyek megelőzését, stb.
(Rendelet 23. cikk)
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban
–, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
 
 
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság vonatkozó és jogilag kötelező erejű döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság
nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)
 
7. § Részletes tájékoztatás az érintett jogairól
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
 
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 
1./ Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes
adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk
mindegyikét:
a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés
esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e.) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben
vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a
megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére
szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 
2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a.) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b.) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d.) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
e.) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat
az adatszolgáltatás elmaradása;
f.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 
3./ Ha Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő
célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az
érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő
információról.
 
4./ Az 1-3. pontok nem alkalmazandó ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az
információkkal.
(Rendelet 13. cikk)
 
B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg
 
1./ Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d.) az érintett személyes adatok kategóriái;
e.) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy
valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a
47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás
esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
 
2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja
az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő
kiegészítő információkat:
a.) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
b.) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz
való joga;
d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
e.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f.) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e; és
g.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 
3./ Az adatkezelő az 1./ és 2./ pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a.) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b.) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c.) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.
 
4./ Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről
az eltérő célról és a 2./ pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
 
5./ Az 1-5./ pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a.) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b.) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében,
vagy amennyiben az a cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen
esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia az információk
nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védelme érdekében;
c.) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről rendelkezik; vagy
d.) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,
bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)
 
Az érintett hozzáférési joga
 
1./ Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a.) az adatkezelés céljai;
b.) az érintett személyes adatok kategóriái;
c.) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve
a nemzetközi szervezeteket;
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
d.) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
f.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g.) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 
2./ Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 
3./ Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az
érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A
másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 
1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b.) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e.) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f.) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
2./ Ha Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az
előbbi 1./ pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket ideértve technikai
intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az
érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
3./ Az 1./ és 2./ pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b.) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c.) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d.) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1./ pontban említett
jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
e.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
2./ Ha az adatkezelés az 1./ pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
3./ Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1./ pont alapján korlátozták az adatkezelést,
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
 
Az adathordozhatósághoz való jog
 
1./ Az érintett jogosult arra, hogy a vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a.) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen
alapul; és
b.) az adatkezelés automatizált módon történik.
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2./ Az adatok hordozhatóságához való jog 1./ pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy ha ez technikailag megvalósítható kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
 
3./ E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 
4./ Az 1./ pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
 
A tiltakozáshoz való jog
 
1./ Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
 
2./ Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 
3./ Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
4./ Az 1./ és 2./ pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen
és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 
5./ Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK
irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.
 
6./ Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 
1./ Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2./ Az 1./ pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a.) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b.) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c.) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
3./ A 2./ pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást
kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 
4./ A 2./ pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1)
bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja
alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében
megfelelő intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
 
Korlátozások
 
1./ Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12 - 22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12 - 22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében
az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető
jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos
intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a.) nemzetbiztonság;
b.) honvédelem;
c.) közbiztonság;
d.) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e.) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen
az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a
monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális
biztonságot;
f.) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g.) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,
felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h.) az a) - e) és a g) pontban említett esetekben akár alkalmanként a közhatalmi feladatok
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i.) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j.) polgári jogi követelések érvényesítése.
 
2./ Az 1./ pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:
a.) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b.) a személyes adatok kategóriáira,
c.) a bevezetett korlátozások hatályára,
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
d.) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó
garanciákra,
e.) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására
f.) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az
adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g.) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h.) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha
ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 
1./ Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
 
2./ Az 1./ pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3)
bekezdésének b) c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
 
3./ Az érintettet nem kell az 1./ pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:
a.) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket mint például a titkosítás alkalmazása ,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b.) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1./ pontban
említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
d.) Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban
említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 
1./ Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban ha az érintett megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
 
2./ Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
1./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 
2./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.
 
3./ A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
 
4./ Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
 
1./ A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog sérelme nélkül,
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendelet szerinti
jogait.
 
2./ Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha
az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró
közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)
 
III.
 
INTÉZKEDÉSEK AZ ÉRINTETT KÉRELME ALAPJÁN
 
8. § Adatvédelemért felelős személy
 
Az adatvédelemért felelős személy: Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
 
Az érintett a fanomagdolna@gmail.com elektronikus elérhetőségen az adatvédelemért felelős
személyhez fordulhat a jogai érvényesítése érdekében.
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó rögzíti, hogy adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül
sor.
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
9. § Intézkedések az érintett kérelme alapján
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a
kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül
tájékoztatja az érintettet.
 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha Fanó Magdolna Ilona
Egyéni Vállalkozó nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájékoztatást Rendelt 15-22. és 34. cikk és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha
az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt
túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja
a kérelem alapján történő intézkedést.
 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó -nek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban további az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 
IV.
 
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
 
10. § Az adatkezelés jogszerűsége
 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
a.) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
c.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d.) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
f.) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 
11. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
 
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását hozzájáruló nyilatkozat
keretében kell kérni. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
 
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is
vonatkozik pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése a hozzájárulás iránti kérelmet
ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását
tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet kötelező erővel nem bír.
 
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
 
12. § Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése alapján
 
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
mivel az adatkezelést törvény határozta meg.
 
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá
az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a vonatkozó jogi
kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak
ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó
jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
 
13. § Adatkezelés jogos érdek alapján
 
Az adatkezelő ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik vagy
valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett
érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel
való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például
olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között,
például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.
A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni
többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal
összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha
a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem
számítanak további adatkezelésre. Mivel a jogalkotó feladata, hogy jogszabályban határozza meg,
hogy a közhatalmi szervek milyen jogalapon kezelhetek személyes adatokat, az adatkezelő
jogszerű érdekét alátámasztó jogalapot nem lehet alkalmazni, a közhatalmi szervek által feladataik
ellátása során végzett adatkezelésre.
 
Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az
érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú
kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.
 
V.
 
ÜGYFELEKKEL / ÜZLETI PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉSEK
 
14. § Természetes személy ügyfelek / üzleti partnerek adatainak kezelése
 
Az adatkezelés jogalapja:
a.) szerződés teljesítése
b.) önkéntes hozzájárulás
c.) jogszabályi kötelezettség teljesítése
d.) jogos érdek
 
Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintett természetes
személlyel (valamint az egyéni vállalkozóval) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
 
Az adatkezelés célja:
a.) a szerződés teljesítése
b.) kapcsolattartás
c.) számlázás
 
A kezelt adatok:
a.) név
b.) lakcím (számlázási cím)
c.) e-mail cím
d.) telefonszám
e.) a szerződés teljesítéséhez szükséges bármely adat
 
A személyes adatok címzettjei:
a.) Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
b.) könyvelő
 
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá nem tartozó esetekben a megrendeléstől
számított 2 (két) évig
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
b.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó adatokat a számla kiállításától
számított 8 (nyolc) évig
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó természetes személy ügyfelek / üzleti partnerek
vonatkozásában az alábbi általános adatkezelési folyamatot végzi:
 
15. § Jogi személy ügyfelek / üzleti partnerek kezelt adatai
 
Az adatkezelés jogalapja:
a.) szerződés teljesítése
b.) önkéntes hozzájárulás
c.) jogszabályi kötelezettség teljesítése
d.) jogos érdek
 
Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 
Az adatkezelés célja:
a.) a szerződés teljesítése
b.) kapcsolattartás
c.) számlázás
 
A kezelt adatok:
a.) cégnév
b.) székhely
c.) adószám
d.) telefonszám
e.) e-mail cím
f.) a szerződés teljesítéséhez szükséges bármely adat
 
A személyes adatok címzettjei:
a.) Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
b.) könyvelő
 
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá nem tartozó esetekben a megrendeléstől
számított 2 (két) évig
b.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó adatokat a számla kiállításától
számított 8 (nyolc) évig
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó a jogi személy ügyfelek / üzleti partnerek vonatkozásában az
alábbi általános adatkezelési folyamatot végzi:
 
Adatkezelési folyamat
Adatkezelést végző személy
(munkakör megnevezése)
a.) megrendelés / ajánlat
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
b.) szerződés teljesítése
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
c.) számlázás
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
d.) panasz kezelése
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Adatkezelési folyamat
Adatkezelést végző személy
(munkakör megnevezése)
a.) megrendelés / ajánlat
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
b.) szerződés teljesítése
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
c.) számlázás
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
d.) panasz kezelése
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
 
16. § Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó által működtetett weboldalon történő
adatkezelés
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó üzemelteti a www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
weboldalt.
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges
természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1) bekezdésének
jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online
azonosítóját. Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó számlázás céljából kezelheti az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító
adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére
vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdésének jogcímén.
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Fanó
Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó -nak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania
és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és
ideig.
 
Az adatkezelés jogalapja:
a.) a szerződés teljesítése
b.) jogszabályi kötelezettség teljesítése
 
A személyes adatok címzettjei:
a.) Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
 
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá nem tartozó adatok tekintetében a
megrendeléstól számított 2 (t) évig
b.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá nem tartozó adatok tekintetében törlésére
irányuló kérelem esetében haladéktalanul törlésre kerülnek
c.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó adatokat a számla kiállításától
számított 8 (nyolc) évig
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó az alábbi általános adatkezelési folyamatot végzi:
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Adatkezelési folyamat
Adatkezelést végző személy
(munkakör megnevezése)
a.) megrendelés / ajánlat
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
b.) szerződés teljesítése
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
c.) számlázás
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
d.) panasz kezelése
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
 
17. § A látogatói adatkezelésről
 
A sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha
azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó
engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő
„sütik” esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani.
 
A www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu honlapra látogatásakor a felhasználó egy kattintással
elfogadhatja, hogy a honlap a személyek azonosítására alkalmatlan sütiket használjon. Amennyiben a
felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat,
ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon
korábban megadott beállításai elveszhetnek.
 
Nélkülözhetetlen cookie-k:
 
Ezen sütik szükségesek ahhoz, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak esetlegesen aloldalak
között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat is
elérjen.
 
Funkcionális cookie-k:
 
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól Fanó Magdolna
Ilona Egyéni Vállalkozó információkat gyűjtsön (pl. használt nyelv, űrlap automatikus kitöltése). Fanó
Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal
összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse,
hogy Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel,
ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Fanó Magdolna
Ilona Egyéni Vállalkozó által használt sütik semmilyen látogatói azonosítót vagy jelszavat sem
jegyeznek meg.
 
További információk:
www.allaboutcookies.org
www.aboutcookies.org
 
18. § Google Analytics alkalmazása
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó honlapja (www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu) a Google
Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google
Analytics úgynevezett cookie-kat ”, szövegfájlokat használ, amelyeket az érintett számítógépére
mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 
 
 
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint
a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali
aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes
IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak
kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,
valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti
össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő
beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem
minden funkciója lesz teljes körűen használható.
 
Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a
Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a
következő linken elérhető böngésző plugint:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 
19. § Google Ads alkalmazása
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó honlapja a (www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu) a Google
Ads alkalmazást használja, amely a Google Inc. keresőmarketing szolgáltatása. A Google Ads elsősorban
PPC (Pay Per Click) alapon kínál hirdetési lehetőséget.
 
Google Adatvédelmi irányelvei és Általános Szerződési Feltételei:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
 
20. § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
 
A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló érintett az erre vonatkozó négyzet bejelölésével
adhatja meg önkéntes hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez továb a hírlevélre való
feliratkozáshoz. A hírlevéről az érintett a hírlevél Leiratkozás alkalmazásának használatával, vagy
írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását
jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
 
A kezelhető személyes adatok köre:
 
A személyes adatok kezelésének célja:
 
Az adatkezelés jogalapja:
 
A személyes adatok címzettjei: